Nyelv kiválasztása
Keresés

Rammstein koncertre vonatkozó Különös Szerződési Feltételek

Írta: LIVE NATION CEE KFT. / September 07, 2022

LIVE NATION CENTRAL AND EASTERN EUROPE KFT.

KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban KSZF) BELÉPŐJEGYEK VÁSÁRLÁSÁRA, FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓAN

Hatályba lépés időpontja – Budapest, 2022. szeptember 7.

A Budapesten a PUSKAS ARÉNÁBAN megrendezésre kerülő RAMMSTEIN koncertre, koncertjegyek vásárlására, felhasználására és a Rendezvényen történő részvételre vonatkozó KÜLÖNÖS szerződési felételek.
A Rendezvényszervező a Rendezvény területére történő belépést jognyilatkozatként, a Rendezvény látogatására vonatkozó alábbi szabályok elismeréseként tekinti.
A Rendezvényszervező a RAMMSTEIN koncertre vonatkozóan közzétett egy Gyakran Ismételt Kérdésekről (GYIK/FAQ) szóló tájékoztatót. Az olyan kérdésekben, amelyekről a jelen KSZF nem rendelkezik, a FAQ-ban foglalt rendelkezések az irányadók. Eltérő rendelkezések esetén a jelen KSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni.

1. A KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA

Jelen dokumentum tartalmazza a Live Nation Central and Eastern Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Ilka utca 2-4, Cg: 01-09-730879, Asz: 13352297-2-42), (továbbiakban LIVE NATION) által 2023. július 11-én és 12-én a PUSKÁS ARÉNÁBAN megrendezésre kerülő RAMMSTEIN koncerten a megváltott Belépőjegyek felhasználására vonatkozó egyedi feltételeket és kondíciókat, valamint a Belépőjegy vásárlásával kapcsolatos különös rendelkezéseket. Utóbbiak annak a célnak az elérése érdekében jöttek létre, hogy a megvalósuló RAMMSTEIN koncertre minden rajongónak legyen esélye tisztességes, nem túlzott áron történő Belépőjegy megvásárlására.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Rendezvény

Egy-egy Rendezvény fogalma általában, de nem kizárólag olyan zenei koncerteket, tánc- illetve színházi előadásokat, sportrendezvényeket, fesztiválokat, kiállításokat, vásárokat és minden, a fentiekhez köthető egyéb közönség előtt előadott előadásokat foglal magában, amelyek közönség általi látogatása Belépőjegyhez kötött. Ezen fogalom jelen dokumentum tekintetében a PUSKÁS ARÉNÁBAN megrendezésre a kerülő RAMMSTEIN koncertre vonatkozik.

Belépőjegy

A Rendezvény szervezője és a Vásárló között létrejövő, egyedi azonosítókkal ellátott, papír- vagy elektronikus formátumú, a Rendezvény látogatására megköttetett polgárjogi szerződés, amelyben Rendezvényszervező kötelezettséget vállal a Belépőjegyen megnevezett Rendezvény lebonyolítására. Vásárló (illetve Belépőjegy Birtokos) a Belépőjegyen keresztül igazolja a Rendezvényen való részvételi jogosultságát. Ezen fogalom jelen dokumentum tekintetében a PUSKÁS ARÉNÁBAN megrendezésre kerülő RAMMSTEIN koncertre vonatkozik.

E-Ticket

Speciális, elektronikus úton kiállított „Print At Home” típusú Belépőjegy, amely lehetővé teszi a Belépőjegy digitális eszközökön való tárolását, továbbítását, szükség szerint Vásárló vagy Birtokos általi papír alapú nyomtatását, illetve a Rendezvény helyszínén digitális eszközökkel való ellenőrzését.

Vásárló

Az a személy, aki a Belépőjegyet (E-Ticketet) ténylegesen megvásárolja függetlenül attól, hogy a vásárlás során keletkezett pénzügyi bizonylat, számla, kinek a nevére került kiállításra. Jelen rendelkezés esetében az egyes pontok értelmezésénél Vásárlón kell érteni a Birtokost, illetve a Látogatót is, ha az adott rendelkezés kizárólag ez utóbbi két személy esetében értelmezhető vagy az ő esetükben is értelmezhető. Jelen rendelkezés a jogi személy Vásárlóra is kiterjed, kivéve az olyan rendelkezéseket, amelyek jellegüknél fogva kizárólag csak természetes személyre vonatkozhatnak.

Kereskedő(k)

A Rendezvényszervezővel Belépőjegy értékesítésére vonatkozó tárgyú szerződést kötött jogi személy, amely a Rendezvényre szóló Belépőjegyek webáruházon keresztüli hivatalos értékesítését végzi. Jelen dokumentum tekintetében Kereskedőnek értendő a Ticketpro Hungary Hálózatüzemeltetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, (1103 Budapest, Kazah utca 8.; Cg: 01-09-948730) valamint a TEX HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.; Cg: 01-09-877903) 

Webáruház

Olyan internetes felületen működtetett szolgáltatás, mely felületen Kereskedő a Rendezvényszervező által rendelkezésére bocsátott Belépőjegyek értékesítést végzi. Jelen dokumentum tekintetében a www.funcode.hu valamint a www.cts.eventim.hu értendők webáruház alatt.

Belépőjegy birtokos, vagy Birtokos

Természetes személy, amely a Rendezvényen való részvételre feljogosító Belépőjegyet ténylegesen birtokolja.

Látogató

Természetes személy, aki a Rendezvényen Belépőjeggyel részt vesz vagy részt kíván venni.

Vásárlási Tranzakció

A Vásárló által, a Vásárló akaratának megfelelően a kereskedő Webáruházában indított, meghatározott Belépőjegyek megvásárlására irányuló folyamat, amely során egyértelműen rögzítésre kerül a megvásárlandó Belépőjegyek pontos mibenléte (Rendezvény, árkategória, jegyár, kedvezmény), a választott fizetési és jegyátvételi mód, illetve a Vásárlóra, valamint a tényleges Látogatóra vonatkozó adatok, a megfizetett Belépőjegy értéke, illetve az alkalmazott egyéb díjak.

Rendezvényszervező

A Rendezvény, mint a Belépőjeggyel igénybe venni kívánt szolgáltatás kizárólagos felelőse és a Belépőjegyek értékesítéséből származó Részvételi díj teljes jogosultja. Jelen dokumentum tekintetében a rendezvény szervezője a LIVE NATION CENTRAL AND EASTERN EUROPE KFT.

Megszemélyesítés

Az a folyamat, mely a Rendezvényre, a Vásárlási Tranzakció folyamatában megvásárolt Belépőjegy tényleges jövőbeli felhasználójának, azaz a Látogatónak a vezetéknevével és keresztnevével (együttesen Névvel) történő ellátása.

Megszemélyesített Belépőjegy

A Vásárlási Tranzakció folyamatában a Látogató (Jegybirtokos) nevével ellátott névre szóló Belépőjegy.

Átszemélyesítés

Az a folyamat, mely alatt megvalósul a Megszemélyesített Belépőjegyen megjelenített Név cseréje, egy másik Névre annak érdekében, hogy a Belépőjegyen a jegy tényleges jövőbeli Látogatójának a neve jelenjen meg.

Átszemélyesített Belépőjegy

Az Átszemélyesítés során a Látogató (Jegybirtokos) nevével ellátott névre szóló Belépőjegy.

Név

A Látogató (Jegybirtokos, Vásárló) által a Beléptetésénél felmutatott igazolványon szereplő teljes név ideértve a családnevet és a utóneve(ke)t illetve a születési családi és utóneve(ke)t, amennyiben ez utóbbi az igazolványon feltüntetésre került. Az igazolványon és a jegyen szereplő nevek nem minősülnek eltérőnek, ha azokban nyilvánvaló elírás (pl. betűcsere) van; ha az adott név többféleképpen is ismert (pl. ts vagy cs betűvel egyaránt), teljes keresztnév helyett azonosítást nem zavaró rövidebb név (pl. Zsófia helyett Zsófi) szerepel, ha a külföldi okirat kiállítási helyének hatósága nem alkalmazza a rövid és hosszú magánhangzókat vagy ha a nevek különbözősége csupán a magánhangzók hosszában (Szabó versus Szabo) vagy a név latin ABC betűitől eltérő, de egyébként szokásos írásmódjában jelenik meg (pl. Orsen versus Ørsen, vagy Strauss versus Strauß), továbbá, ha a születési családi és/vagy utónév kerül feltüntetésre, amennyiben azt az Igazolvány tartalmazza. A nem latin betűkkel kiállított igazolvány esetén a Jegybirtokos kötelezettsége, hogy az igazolványon és a jegyen szereplő név azonosságát megfelelően igazolja.

Igazolvány

Bármely (külföldi vagy magyar) hatóság által kibocsátott, személyazonosításra alkalmas fényképes és érvényes közokirat, ideértve az érvényes ideiglenes igazolványokat is

3. A BELÉPŐJEGYEK MEGVÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

a) A Rendezvényre kizárólag a Kereskedő(k) által üzemeltetett Webáruházon keresztül vásárolható Belépőjegy. Bármilyen másik viszonteladó, jegyértékesítő vagy az általa üzemeltetett internetes áruház nem hivatalos jegyértékesítőnek számít, az ilyen vásárlások során vásárolt jegyek nem jogosítanak a Rendezvényre történő belépésre.

b) Rendezvényszervező jelen rendelkezése alapján a Kereskedő(k) a Vásárlási Tranzakció során kötelesek a Vásárló által megvásárolt Belépőjegyek Megszemélyesítését a Vásárló számára lehetővé tenni, mégpedig azért, mert a Megszemélyesítés teljesítése elengedhetetlen feltétele a Rendezvényre történő belépésnek, így a Vásárlási Tranzakció befejezésének is. A Megszemélyesítés célja – az 1/g pontban írt jegyvásárlási korláttal együtt–, a tisztességtelen, túlzott áron történő viszonteladói jegyértékesítés megakadályozása és a Vásárlók minél szélesebb körének hivatalos áron történő értékesítésének előmozdítása.

c) A Vásárlási Tranzakció folyamán a Vásárló különös gondossággal jár el annak érdekében, hogy az általa saját részre vagy más számára vásárolt Belépőjegyek Megszemélyesítése során a tényleges Látogató(k) bármely személyazonosításra alkalmas igazolványban feltüntetett pontos nevével lássa el a megvásárolni kívánt Belépőjegyeket. Amennyiben a jegyen és az igazolványon található nevek nem egyeznek, úgy a belépést a Rendezvényszervező megtagadhatja. A Rendezvényszervező, illetve alvállalkozói (5/h pont) kizárják azon felelősségüket, hogy az igazolványon szereplő név valódiságát vagy pontosságát ellenőrizzék, felülbírálják és már most kizárják annak lehetőségét, hogy – a jelen szabályzatban írt esetek kivételével – méltányosságból vagy bármely más okból az eltérést feloldják, vagy attól eltekintsenek.

d) Amennyiben Vásárló nem kizárólag saját célra vásárolt Belépőjegyet, úgy az általa más Látogatók részére vásárolt Belépőjegyek felhasználásnak általános és különös feltételeiről tájékoztatja a tényleges Látogatót (Jegybirtokost). A tájékoztatás hiányából, vagy pontatlanságából adódó esetleges következményekért sem a Kereskedő(k) sem a Rendezvényszervező nem tehető felelőssé, a Rendezvényről ezen okból történő kizárásért kártérítésre vagy kártalanításra sem a Rendezvényszervező, sem alvállalkozói (5/e pont) nem kötelezhetők.

e) A Megszemélyesítés során megadott adatokat Kereskedő(k) nem ellenőrzik, azt nem módosítják, ezen adatok kezelése és pontos megadása kizárólag a Vásárló felelőssége. A pontatlanul megadott adatokból adódó következményekért sem a Kereskedő(k) sem a Rendezvényszervező nem vonható felelősségre.

f) A Vásárlási Tranzakció során, valamint a Megszemélyesítés során megadott adatokat Kereskedő(k) az egyéb kezelt adatokkal egyező módon kezelik, azt sem Rendezvényszervező sem pedig harmadik személy számára nem adják ki.

g) Egy Vásárló által legfeljebb 4 darab Belépőjegy vásárolható, akkor is, ha azt több tranzakcióval vásárolja meg. 

h) Amennyiben ugyanazon Vásárló több felhasználói profil regisztrációjával és használatával megkerüli az 1/g pontban meghatározott jegyvásárlási limitet, úgy a limiten felüli Jegyvásárlása(i) törlésre kerülhetnek, ebben az esetben az időben későbbi tranzakciók fognak törlésre kerülni és ezen jegyek kerülnek érvénytelenítésre. A törölt tranzakciók során a megfizetett Részvételi Díjon felül a Jegyvásárló semmilyen más díj, költségelem visszatérítésére nem jogosult. 

i) Kereskedő(k) Általános Szerződési Feltételei változatlan formában érvényben maradnak, azonban abban az esetben, ha jelen Különös Feltételek egyes pontjainak rendelkezései eltérnek attól, akkor az adott rendelkezéssel kapcsolatban jelen Különös Feltételek az irányadók. A kereskedő Általános Szerződési Feltételek értelmezésében jelen Különös Feltételek a Rendezvényszervező által meghirdetett közleménynek minősül.

4. A BELÉPŐJEGYEK ÁTSZEMÉLYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

a) A Vásárló által megvásárolt és Megszemélyesített jegyeket bizonyos feltételek teljesülése mellett lehetséges Átszemélyesíteni. 

b) Az Átszemélyesítés kizárólag a jegy eredeti Vásárlója által kezdeményezhető folyamat, melyet az adott Belépőjegyet kibocsátó Kereskedő bonyolít le. 

c) Az Átszemélyesítés ideje limitált és a díj megfizetése ellenében válik lehetségessé. Az Átszemélyesítés pontos menete, valamint annak részletes feltételrendszere legkésőbb 2023. március 1-én a Kereskedő(k) weboldalán kerül meghirdetésre.

5. A BELÉPŐJEGYEK FELHASZNÁLÁSÁRA, VALAMINT A RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

a) Rendezvényre megvásárolt és Megszemélyesített Belépőjegyek kereskedelmi célú tovább értékesítése, valamint a Belépőjegyek magáncélú túlárazott áron történő értékesítése tilos. A tovább-értékesítéssel szerzett jeggyel a Jegybirtokos (Látogató), a rendezvényt nem látogathatja, oda nem léphet be, ebben az esetben a Jegybirtokos (Látogató) sem a Rendezvényszervezővel vagy annak alvállalkozóival (5/e pont) szemben sem a jegy árával, sem magával a szolgáltatással kapcsolatban semmilyen igénnyel nem léphet fel.

b) Egy Belépőjegy egy adott Jegybirtokos Rendezvényre történő egyszeri belépésére jogosít. 

c) A Jegybirtokos a Rendezvényre kizárólag a saját Nevére szóló Megszemélyesített vagy Átszemélyesített Belépőjeggyel jogosult belépni. 

d) Rendezvényszervező, a Rendezvény helyszínén, a Rendezvényre történő jogosultsági, valamint biztonsági ellenőrzés folyamatában jogosult ellenőrizni, hogy a Jegybirtokos által felhasználandó Megszemélyesített vagy Átszemélyesített Belépőjegyen feltüntetett név megegyezik a tényleges Jegybirtokos bármely személyazonosításra alkalmas igazolványában rögzített névvel.

e) Rendezvényszervező a 5/d pontban foglalt jogosultsági, valamint biztosági ellenőrzés lebonyolítása érdekében jogosult alvállalkozókat igénybe venni.

f) Jegybirtokos a belépés során köteles a belépési jogosultságot ellenőrző személyzet számára az Igazolvány felmutatásával lehetővé tenni, hogy az ellenőrző személyzet meggyőződjön arról, hogy a Megszemélyesített vagy Átszemélyesített Belépőjegyen feltüntetett Név egyezik a Jegybirtokos nevével.

g) Abban az esetben, ha a 5/d. pontban történő jogosultsági ellenőrzés során a két név nem egyezik, úgy az adott Belépőjegy nem tekinthető érvényes Belépőjegynek, ilyen jeggyel történő belépés a Jegybirtokos számára nem engedélyezett, kivéve, ha azt a Jegybirtokos a rendezvény előtt átszemélyesítteti, ennek hiányában tőle a belépés megtagadható.

h) A Rendezvény 6 év alatti gyermekek számára nem látogatható, 6-14 év közötti gyermekek pedig csak teljes árú Belépőjeggyel, felnőtt kíséretében léphetnek be a rendezvényre. A gyermekek esetében az Igazolvány megléte, annak érvényessége és helyessége, valamint jeggyel való névazonossága a felnőttekével azonos feltételhez kötött.

i) A Látogatók számára a Rendezvény ideje alatt a Rendezvény helyszínének, azaz a Puskás Arénának az aktuális Házirendjében foglalt szabályok az irányadók. A Házirend aktuális változata a Puskás Aréna weboldalán (www.puskasarena.com) valamint a Rendezvény helyszínén kerül megjelenítésre.

j) A Látogatók, Jegybirtokosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Rendezvény alatt a Látogatóról (Jegybirtokosról) kép- és/vagy hanganyag, mint például fotó, film, TV és/vagy hangfelvétel (továbbiakban „felvétel”) kerül rögzítésre a Rammstein Konzert GmbH (Hertzstraße 63 B, 13158 Berlin, továbbiakban „Rammstein”) és/vagy Rammstein zenekar részéről erre a célra megbízott harmadik fél által a Rendezvény alatt. A Látogató (Jegybirtokos) a Belépőjegy megvásárlásával beleegyezett, hogy róla hang- és/vagy képfelvétel készülhet, és ezek a felvételek a Rammstein Konzert GmbH vagy a Rammstein zenekar által, térben, időben és tartalmilag korlátlanul, szerkesztve vagy vágatlanul, részben vagy egészben, fizikai és nem fizikai adathordozón/adattárolón, bármilyen médiában és formátumban (például, de nem kizárólag nyomtatott-, közösségi-, audiovizuális- vagy online média), önmaga és/vagy harmadik félen keresztül felhasználható, anyagi kompenzáció, valamint korlátozás nélkül sokszorosítható, terjeszthető, sugározható, nyilvánossá és nyilvánosan elérhetővé tehető.

k) Látogató (Jegybirtokos) tudomásul veszi, hogy a Rendezvényre történő belépési, valamint beléptetési, illetve a Rendezvényen történő részvételre vonatkozó aktuális jogszabályok, rendelkezések, rendeletek megismerése és betartása minden esetben a rendezvény Látogatójának (Jegybirtokosának) a feladata és kötelezettsége. Ezen jogszabályokban, rendelkezésekben és rendeletekben foglalt kötelezettségek be nem tartása esetén a Jegybirtokostól a belépés megtagadható vagy a Látogató a rendezvényről eltávolítható. Az ilyen okból fakadó kizárás illetve kitiltás miatt Jegybirtokost illetve Látogatót kártérítés nem illeti meg.

6. ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

a) A Látogató (Jegybirtokos) kijelenti, tisztában van vele, hogy az összes olyan kockázatért, veszélyért, sérülésért vagy halálért való felelősséget, amely a belépőjeggyel érintett rendezvényre történő érkezéssel, akár az onnan történő távozással kapcsolatban őt érheti – ide nem értve a Rendezvény helyszínén bekövetkező eseményt – a Rendezvényszervező kizárja.

b) Hasonlóan kizárja a Rendezvényszervező a felelősségét a 6-14 közötti Látogatók (Jegybirtokosok) esetében, amennyiben a kockázat, veszély, sérülés vagy halál abból ered, hogy a 6-14 év közötti gyermek felügyletét ellátó felnőtt kísérő (5/h pont) a felügyeletre vonatkozó kötelezettségét elmulasztotta vagy megszegte.

c) A Látogató (Jegybirtokos) – 6-14 éves korúak esetében a felnőtt kísérő (5/h pont) – tudomásul veszi, hogy olyan rendezvényt látogat meg, ahol a látogatók magas zenei zaj-, hő és fényhatásnak vannak kitéve, így a Rendezvényszervező minden olyan kárért való felelősségét, amely ezekből a hatásokból fakadnak (akár hallás-, akár ideg-, akár látás- vagy más érzékszervi rendszert érintenek) kifejezetten kizárja.

d) A Látogató tudomásul veszi, hogy Rendezvény alatt bemutatásra kerülő produkciók, előadások Szerzői- és Előadóművészeti Jogvédelem alatt állnak, ezért a hatályos szerzői és azzal szomszédjogi rendelkezések alapján a Jogtulajdonosok előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül a rendezvény területén és a rendezvény teljes időtartama alatt szigorúan tilos a kamerák és/vagy hangfelvevő eszközök használata, a rendezvényről – ideértve az esetleges előzenekarok produkcióit is – tilos kép és/vagy hangfelvételt készíteni. A felvételi jogosultság megadásáról a Rendezvényszervező külön felhívást tesz közzé és a rendezvény helyszínén is kihirdeti. Ennek hiányában a jogosultság nem tekinthető megadottnak. Amennyiben ilyen anyag mégis rögzítésre kerülne, a Rendezvényszervező jogosult az e szabályt megszegőket felszólítani a felvétel megsemmisítésére, a cselekmény azonnali felfüggesztésére, továbbá a Rendezvényszervező, illetve az ő megbízásából eljáró biztonsági szolgálat, ilyen jellegű kártérítés, kártalanítás vagy egyéb megtérítési kötelezettség, továbbá a jegy árának vagy annak meghatározott részének visszafizetési, visszatérítési kötelezettsége nélkül jogosult megtagadni a rendezvényre történő belépést, illetve szabályszegőt a rendezvény elhagyására felszólítani. 

e) A Rendezvényen való részvétel elmulasztása okán a Belépőjegy nem visszaváltható.

f) A Belépőjegyen feltüntetett kezdési vagy kapunyitási időpont tájékoztató jellegű, a Rendezvény tényleges kezdése, illetve a Rendezvényre történő beléptetés attól nem lényeges mértékben eltérhet. Bizonyos Rendezvények esetén a feltüntetett kezdési időpont a fő előadás kezdési időpontját jelöli, az esetleges előzenekarok fellépése vagy egyéb, a rendezvényhez kapcsolódó kísérő programok már a Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont előtt is megtörténhetnek.

g) Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Jegybirtokos jogosult-e a Speciális Belépőjegy használatára. A belépés a Speciális Belépőjegy Birtokosától mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Jegybirtokos nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén Jegybirtokos kártérítésre nem jogosult.

h) A belépés során a Rendezvény szervezője a Rendezvény biztonsági szolgálatán keresztül a Belépőjegy eredetiségének és érvényességének vizsgálatán túl a belépő személyeknél ruházat átvizsgálást, illetve csomag átvizsgálást végezhet. Ez a vizsgálat a Rendezvény látogatóinak biztonságát szolgálja. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a beléptetésre váró nem tud érvényes Belépőjegyet felmutatni, illetve amíg a beléptetést végző személyzet a beléptetésre várakozótól, megfelelő indoklás mellett a belépést megtagadja.

i) Amennyiben a Rendezvényszervező másképp nem nyilatkozik, tilos a Rendezvény területére bevinni bármilyen ételt, italt, bontott vagy bontatlan palackban folyadékot, konzervet, konzervdobozt, üveget, műanyag palackot, esernyőt, A/4 méretnél nagyobb táskát, bármilyen szúró vagy vágó eszközt, szelfibotot, ételtartó dobozokat, hangrögzítő eszközöket, lézerpointert, laptopot, go-pro kamerát, fényképezőgépet, videókamerát, kábítószert, robbanóeszközt, fegyvert, láncot, illetve bármely olyan tárgyat, amelyet a Rendezvény szervezője a közönség tagjaira, illetve a Rendezvény lebonyolítására nézve veszélyesnek ítél meg.

j) A Belépőjegyet a Látogató mindaddig köteles magánál tartani és az arra jogosult személynek kérésre ellenőrzés céljából bemutatni, amíg a Rendezvény területén tartózkodik. A Látogató tudomással bír arról és elfogadja, hogy bizonyos Belépőjegy a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítják fel.

k) A helyre szóló Belépőjegy az előadótérben és az előadás alatt csak és kizárólag a Belépőjegyen megjelölt helyen történő tartózkodásra jogosítja fel a Látogatót.

l) A Rendezvény kezdetét megelőző legkésőbb tizedik percben a Látogató köteles elfoglalni helyét az előadótérben. A Rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Rendezvényszervező korlátozhatja a Látogató előadótérben való mozgását

m) A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, az esetlegesen felelőtlenül viselkedő Látogatók miatt felelősséget nem vállal. Az ilyen eseteket a Látogatónak haladéktalanul jeleznie kell a helyszínen tartózkodó biztonsági szolgálatnak.

n) Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható. Az ilyen okból történő kizárás miatt Látogatót (Jegybirtokost) kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg.

o) A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait figyelmen kívül hagyó, vagy durván megszegő Látogatót (Jegybirtokost) a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

p) Szigorúan tilos az előadást, a fellépő művészeket, közreműködő személyeket a produkciójukban, játékukban bármely módon megzavarni, vagy munkájukat ellehetetleníteni. Az így viselkedő Látogatót a Rendezvényszervező azonnali hatállyal felszólítja a tevékenységük felfüggesztésére. A figyelmeztetés ellenére továbbra is, vagy súlyosan rendbontó Látogatót a Rendezvényszervező haladéktalanul eltávolítja a Rendezvény helyszínéről. Az ilyen okból történő kizárás miatt Látogatót kártérítés nem illeti meg.

q) A fellépő művész személyében, szereposztásban, játékosban, előadásban, kezdés időpontjában, illetve a Rendezvény egyéb paramétereiben történt kisebb és/vagy indokolt változtatásra a Rendezvényszervező a jogot fenntartja, és az ilyen okból keletkező kártérítési felelősségét kizárja.

r) Rendezvényszervező, úgy a Rendezvényt megelőzően, mint a Rendezvény alatt, a Rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében fenntartja magának a Belépőjegy árkategórián belüli vagy magasabb árkategóriába történő átsorolásának jogát (upgrade-elés) ezzel a Látogató (Jegybirtokos) átültetésének jogát úgy, hogy az átsorolás, upgrade-elés tényét a Látogató (Jegybirtokos) kérésére a meghirdetett kategóriatáblázat alapján Rendezvényszervező köteles igazolni. Az átsorolás és/vagy upgrade-elésből adódó vélt vagy valós sérelmekért Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

s) A rendezvény eső esetén is megrendezésre kerül.

t) A Rendezvényt az időjárás miatti berekesztés, félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés miatt is megtartottnak kell tekinteni, amennyiben:

• A Rendezvény több mint fele megtartásra került, illetve
• A Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest ötven százaléknál (50 %-nál) kevesebbet csúszik, illetve
• Ha a Rendezvényt a Rendezvény tervezett hosszához képest huszonöt százaléknál (25 %-nál) kevesebb ideig szüneteltetni kell. 

u) Amennyiben a Rendezvény szüneteltetésére kerül sor, Rendezvényszervező igyekszik a Látogatók biztonságos várakozásához szükséges körülményeket megteremteni, ennek elmaradásáért vagy nem megfelelő voltáért azonban nem vállal felelősséget.

v) A Rendezvény elmaradása/lemondása esetén a Rendezvényszervező haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a Vásárlókat a Belépőjegyek visszaváltásának, azok Részvételi díjának visszatérítésének módjáról. A közlemény tartalmazza az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a Belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. 

1. számú melléklet – A BELÉPŐJEGYEK ELŐZETES ÁTSZEMÉLYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

a 2022. szeptember 7-én hatályba lépett

BELÉPŐJEGYEK VÁSÁRLÁSÁRA, FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – a továbbiakban KSZF – kiegészítéseként.

Az 1. számú melléklet hatálybalépésének időpontja – 2023. március 22.

A Budapesten, a PUSKÁS ARÉNÁBAN 2023. július 11-én és 12-én megrendezésre kerülő RAMMSTEIN koncertekre a  Belépőjegyek vásárlására, felhasználására és Rendezvényen történő részvételre vonatkozó különös szerződési feltételek kiegészítéseként, annak 4. pontjának c) alpontja alapján a Rendezvényszervező a Belépőjegyek Előzetes Átszemélyesítésére a jelen mellékletben részletezett feltételeket határozza meg.

A Rendezvényszervező a budapesti RAMMSTEIN koncertekre vonatkozóan a KSZF-en kívül közzétett egy Gyakran Ismételt Kérdésekről (GYIK/FAQ) szóló tájékoztatót. Az olyan kérdésekben, amelyekről a jelen Melléklet nem rendelkezik, elsősorban a KSZF, másodsorban a GYIK-ben foglalt rendelkezések az irányadók. Eltérő rendelkezések esetén a jelen Mellékletben foglaltakat kell alkalmazni.

1. BELÉPŐJEGYEK ELŐZETES ÁTSZEMÉLYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

a) A megvásárolt Belépőjegy átszemélyesítését a Rendezvényszervező megbízásából a Kereskedő(k) végzik, kizárólag a Belépőjegy eredeti Vásárlója kezdeményezheti a Belépőjegyet eredetileg kibocsátó Kereskedő(k) által meghirdetett online felületein keresztül. Eredeti Vásárlónak az minősül, aki Belépőjegyét közvetlenül a KSZF-ben meghatározott Kereskedő(k)től vásárolta.

b) Az Átszemélyesítés folyamatában a Belépőjegy eredeti Vásárlójának meg kell adnia a Kereskedő(k) online felületein kért, a Kereskedő(k) által meghatározott, az eredeti Vásárlási Tranzakció beazonosításához szükséges adatokat, valamint nyilatkoznia kell, hogy az érintett személy(ek)től megkapta az engedélyt a Belépőjegye(ike)n feltüntetendő Név megadására.

c) Az Eredeti Belépőjegy az Átszemélyesítéssel egyidejűleg automatikusan érvényét veszti; a Rendezvény területére kizárólag az új, Átszemélyesített Belépőjegy jogosít belépésre.

d) Az Előzetes Átszemélyesítés jelen melléklet hatálybalépésének napján kezdődik, és 2023. július 3. 16:00 óráig tart.

e) Az Előzetes Átszemélyesítés díj megfizetése ellenében válik lehetségessé, melynek összege Átszemélyesített Belépőjegyenként és alkalmanként (bruttó) 3.800 Ft, melyet Rendezvényszervező megbízásából Kereskedő(k) számol(nak) fel Vásárló felé.

2. A BELÉPŐJEGYEK RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN TÖRTÉNŐ ÁTSZEMÉLYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

a) Rendezvényszervező az Előzetes Átszemélyesítés határidejének letelte után is biztosítja Vásárló számára a Belépőjegyek Átszemélyesítését a Puskás Aréna erre a célra kijelölt jegypénztáraiban, kizárólag az adott Rendezvény napján (a Belépőjegyen feltüntetett dátumon).

b) A Helyszíni Átszemélyesítés díj megfizetése ellenében válik lehetségessé, melynek összege Átszemélyesített Belépőjegyenként (bruttó) 7.600 Ft, melyet Rendezvényszervező megbízásából Kereskedő(k) számol(nak) fel a Vásárló felé.

c) A Helyszíni Átszemélyesítés további feltételeit, valamint annak pontos helyét, időpontját, határidejét, illetve menetét Rendezvényszervező a 2022. szeptember 7-én hatályba lépett Belépőjegyek vásárlására, felhasználására és Rendezvényen történő részvételre vonatkozó különös szerződési feltételek 2. számú mellékleteként határozza meg és a későbbiekben hozza nyilvánosságra.

2. számú melléklet – A BELÉPŐJEGYEK ELŐZETES ÁTSZEMÉLYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

2022. szeptember 7-én hatályba lépett és 2023. március 22-én 1. számú melléklettel kiegészített

BELÉPŐJEGYEK VÁSÁRLÁSÁRA, FELHASZNÁLÁSÁRA ÉS RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – a továbbiakban KSZF – kiegészítéseként.

Az 2. számú melléklet hatálybalépésének időpontja – 2023. július 04.

A Budapesten, a PUSKÁS ARÉNÁBAN 2023. július 11-én és 12-én megrendezésre kerülő RAMMSTEIN koncertekre a Belépőjegyek vásárlására, felhasználására és Rendezvényen történő részvételre vonatkozó különös szerződési feltételek kiegészítéseként, a Belépőjegyek Helyszíni Átszemélyesítésének előzetesen meghirdetett feltételeit az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki.

A Rendezvényszervező a budapesti RAMMSTEIN koncertekre vonatkozóan a KSZF-en kívül közzétett egy Gyakran Ismételt Kérdésekről (GYIK/FAQ) szóló tájékoztatót. Az olyan kérdésekben, amelyekről a jelen Melléklet nem rendelkezik, elsősorban a KSZF, másodsorban a GYIK-ben foglalt rendelkezések az irányadók. Eltérő rendelkezések esetén a jelen Mellékletben foglaltakat kell alkalmazni.

1. A BELÉPŐJEGYEK RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN TÖRTÉNŐ ÁTSZEMÉLYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

a) Rendezvényszervező az Előzetes Átszemélyesítés határidejének letelte után a továbbiakban kizárólag a belépőjegy érvényességének napján, a rendezvény helyszínén biztosítja Látogató számára a Belépőjegyek Átszemélyesítését, a Puskás Aréna erre a célra kijelölt Helyszíni Átszemélyesítési pontjain.

b) A Helyszíni Átszemélyesítés során Rendezvényszervező, illetve a nevében eljáró személyek kizárólag a Belépőjegy vásárláskori érvényességi státuszát ellenőrzik, illetve a Belépőjegyet felmutató Látogató nevét vetik össze a Belépőjegyen felmutatott névvel. Amennyiben a Belépőjegy vásárláskori státusza érvényes, de a Belépőjegyet felmutató Látogató neve, valamint a Belépőjegyen feltüntetett név nem egyezik, úgy azt a Látogató kérésére indított Helyszíni Átszemélyesítés során olyan azonosítóval látják el, mely lehetővé teszi a Látogató számára, hogy a Belépőjeggyel a Rendezvényt saját maga látogassa. A Rendezvény látogatásának az eddigiekben írtaktól elkülönülő, további objektív feltétele, hogy az átszemélyesített Belépőjegy ellenőrzése a beléptetőkapuknál megtörténjen, és azt az ÁSZF-ben írtaknak megfelelően érvényesnek találják. Ezt az ellenőrzést az átszemélyesítés nem helyettesíti, önmagában az átszemélyesítés megtörténte nem biztosít automatikusan belépési jogosultságot a Rendezvényre. Rendezvényszervező minden olyan felelősségre vonást elhárít magáról, amely abból fakad, hogy az átszemélyesítést Látogató Érvénytelen Belépőjegyre igényli és/vagy hajtatja végre, illetve ha az Átszemélyesített Belépőjegy időközben érvényességét veszti.

c) A Helyszíni Átszemélyesítés szolgáltatás díjköteles, melynek összege Átszemélyesített Belépőjegyenként az előzetesen meghirdetett díjtól eltérőn kedvezőbb, (bruttó) 5.000 Ft. A szolgáltatás díját a Rendezvényszervező megbízásából az Helyszíni Átszemélyesítés lebonyolításával megbízott Alvállalkozó számolja fel a Jegybirtokos felé.

d) A Helyszíni Átszemélyesítési pontok az adott rendezvény napján 14:00 órakor nyitnak és 21:00 órakor zárnak. A Helyszíni Átszemélyesítési pontok pozíciói a Rendezvényszervező weboldalán kerülnek meghirdetésre.
Vissza a tetejére