Nyelv kiválasztása
Keresés

Live Nation Koncertutalvány Szabályzat

Írta: Live Nation / August 15, 2021

A szabályzat célja

A Live Nation Central and Eastern Europe Kulturális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban LN) azáltal vezérelve, hogy a jegyek visszaváltása helyett a következő rendezvényidőszakra való felkészüléssel a nagyközönség a jövőben is színvonalas eseményeken vehessen részt

- az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III.16.) Korm. rendelettel bevezetett, és a zárt vagy nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények helyszínén való tartózkodást tiltó rendelkezésekre figyelemmel;

- az LN által szervezett rendezvényeken résztvevők nagy létszámára tekintettel;

- a résztvevők igényeinek további magas szintű kiszolgálása céljából;

- a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt eredeti időpontjukban meg nem tartható rendezvények későbbi időpontban való lebonyolításának könnyítése, az ezen rendezvényeken közreműködők jelenlétének későbbi biztosítása érdekében;

- valamint a fenti rendezvények jelenlegi ellehetetlenüléséből eredő károk enyhítése céljából

az eredeti belépőjegyet helyettesítő, azzal egyenértékű fizetési megoldást dolgozott ki, és egy credit típusú utalványt (a továbbiakban: utalvány) kínál azon jegyvásárlók számára, akiknek a rendezvénye végérvényesen elmarad, illetve azok számára, akiknek a rendezvény új dátuma nem megfelelő. Ezek a jegyvásárlók az eredeti jegy visszaváltása helyett tehát utalványt kapnak, amely egy jövőbeni rendezvény jegyvásárlásánál névértéken beváltható, a jelen szabályzatban írt módon és feltételek mellett. Az utalvány célja a visszaváltás és az ezzel járó rendkívüli pénzügyi adminisztrációs terhek növekedése helyett a bevételek (kifizetett jegyárak) szerződésszerű vagy az eredeti szerződésnek leginkább megfelelő felhasználása, a szerződés teljesítésének elősegítése. Az LN bízik és támaszkodik annak a közönségnek együttműködésére és kompromisszumkészségére, amellyel az elmúlt több évtized alatt sok közös programban vett részt, élt át közös nagyszerű koncertélményeket, és amely közösséget hosszú éveken keresztül szolgált ki magas színvonalon, világsztárok Magyarországra hozatalával. Az utalvány célja az is, hogy ez a közös munka tovább folytatódjon, hogy a közönség ugyanazt a koncertélményt élvezze a járvány elmúlását követően, ugyanakkor biztosítékot kapjon arra, hogy ha az általa látogatni kívánt rendezvény később alkalmatlan időpontra esik, jegye az általa választott bármelyik más LN által szervezett koncertre - értékegyeztetés mellett - felhasználható legyen.

Kérjük, hogy a szabályzatot alaposan olvassa át, és alkalmazása előtt értelmezze, vagy kérjen segítséget ehhez. A szabályzat pontos iránymutatást ad, de a jegyvásárlóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen határidőket kell betartaniuk, milyen konkrét igényeket kell benyújtaniuk, mik használhatók fel az utalvány igényléséhez, milyen esetben és meddig lehet felhasználni, és melyek azok az esetek, amikor a felhasználásnak korlátjai vannak, vagy a felhasználás kizárt.

1. Az utalvány kibocsátója

Az utalvány kibocsájtója a Live Nation CEE Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 2-4. www.livenation.hu), az utalvány kezelésével és beváltásával megbízott technikai lebonyolító a Ticketpro Hungary Kft. (1103 Budapest, Kazah utca 8. www.funcode.hu – a továbbiakban: Funcode).

2. Az Igénybevevők köre

Az utalvány igénybevételének lehetősége mindenki számára nyitva áll, akik saját maguk lebonyolított vásárlás eredményeként olyan LN rendezvényre rendelkeznek - az igénylés pillanatában is - érvényes belépőjeggyel, amely rendezvényt 2020. március 16. napját követően, az eredetileg meghirdetett időpontban nem lehet(ett) megtartani, ideértve az elnapolt és véglegesen törölt rendezvényeket is – együttesen: Eredeti időpontban megtartásra nem került rendezvények.

Az utalványt kizárólag az igényelheti, aki a jegyeket a Funcode-tól, illetve hivatalos viszonteladói partnereitől közvetlenül vásárolta, illetve a vásárláskor megadott e-mail címhez hozzáféréssel rendelkezik. Az utalvány feldolgozásával és kiállításával kapcsolatban való kommunikációhoz kizárólag ez az email cím használható, míg az utalvány beváltásával kapcsolatban ilyen megkötés nincs.

3. Az utalványigénylés bejelentése, az utalvánnyal érintett szolgáltatás

Az utalvány kiállítását a jegytulajdonosnak igényelnie kell egy erre rendszeresített elektronikus űrlapon, amely a funcode.hu oldalon érhető el, és amelyet az ott megjelölt módon kell a Funcode számára elektronikusan megküldeni. Az igénylő űrlap pontos elérhetőségéről a Funcode a szabályzat 11.2-es pontja szerint tájékoztatja az igénylőt. Egy vásárlási tranzakcióra maximum annyi utalvány igényelhető, ahány jegy az adott vásárlási tranzakcióban megtalálható. Jegyen a tranzakcióban megvásárolt és a belépésre szolgáló, illetve az ahhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatási terméket kell érteni – mindazt, amit a jegyár névértéke tartalmaz. Nem tartozik a jegyhez (és annak árához) az azon felül megfizetett további esetleges költség (pl. postaköltség, kiszállítási díj, tranzakciós díj stb.). Amennyiben több jegy is található a tranzakcióban, úgy jegyenként dönthető el, hogy adott jegyre a Jegytulajdonos utalványt kér, vagy meg kívánja a jegyet tartani – ezt az elektronikus igénylő kezeli. Egy tranzakcióra utalvány igénylése csak egy alkalommal nyújtható be.

4. Az utalványigénylés határideje

Az utalvány igénylésének határideje van, amely a jelen szabályzat hatályba lépését megelőzően az eredeti időpontban megtartásra nem került rendezvények esetében 90 nap, azt követően az új időpont bejelentésétől számított 30 nap, vagy az utalvánnyal érintett eredeti megrendelésben lévő rendezvények változatlan vagy új dátumai közül a legkorábbi időpont előtti 30. nap. A határidő az előző dátumok közül a legkorábbi. Amennyiben egy tranzakción belül több Rendezvény jegyei is megtalálhatók, az utalvány igénylésének határideje az a nap, ami a különböző, a tranzakcióban megtalálható Rendezvények igénylési határidejei közül időben a legkésőbbi időpontra esik, de legfeljebb az utalvánnyal igénylendő új megrendelésben található legkorábbi rendezvény új dátumát megelőző 30. nap. Az igénylési határidő jogvesztő, a fent írt időpontokat követően benyújtott igények nem vehetők figyelembe, ezzel kapcsolatban az LN minden jogorvoslati lehetőséget kizár.

--------------------
Példa: Péter tranzakciójában egy rendezvény van, amely eredeti időpontja 2020. április 5. lett volna. Mivel ez a szabályzat hatályba lépését megelőzően maradt el, igénylését az április 5. napját követő 90 nappal nyújthatja be (max. 2020. július 4-ig). Zoltán tranzakciójában 3 jegy szerepel, a legutolsó rendezvény 2020. november 7-én lett volna. Ebben az esetben az utalvány igénylésének határideje a november 7. napját követő 60 nap (2021. január 6.) Amennyiben azonban ekkor a jogszabályok már lehetővé teszik koncert megtartását, és az általa választandó rendezvény 2020. december 19-re esne, úgy az utalvány igénylését az ezt megelőző 30 nappal meg kell tennie, akkor is, ha a 60 nap még nem telt le. Ugyanez érvényes Péter vásárlására is, amennyiben az általa választott új rendezvény a 90 napos igénylési határidőn belülre esik. Erre azért van szükség, hogy legalább 30 nap legyen arra, hogy az utalványigénylés alapján magának az utalványnak az adminisztrációs munkái is elvégezhetők legyenek.
--------------------

5. Az utalvány beváltási határideje

Az utalvány a már meghirdetett rendezvények esetén a szabad helyek függvényében, de legkésőbb a választott rendezvényt megelőző harmincadik napig váltható be. Ez az időpont jogvesztő, vagyis ezen időponton túl az utalvány az adott rendezvényre érvényesen nem váltható be, ezzel kapcsolatban az LN minden jogorvoslati lehetőséget kizár. Újonnan meghirdetett rendezvények esetén az utalvány a meghirdetéstől számított 30 napon belül akkor is garantáltan beváltható, ha egyébként a rendezvény már a nagyközönség számára teltházas. Az új rendezvények esetén a jegyforgalmazó e-mailben tájékoztatja erről a lehetőségről a még be nem váltott utalványok tulajdonosait, továbbá közzéteszi a www.funcode.hu oldalon is.

6. Az utalvány érvényességi köre

Az utalvány nem jár automatikusan, azt igényelni kell, és az igénylés pozitív elbírálását követően legkésőbb 2022. december 31-ig érvényesen elindított vásárlási tranzakcióban lehet felhasználni (beváltási határidő). Az utalvány(oka)t kizárólag az LN által szervezett, és kizárólag az Eredeti időpontban megtartásra nem került rendezvényekből fakadóan lehet igényelni, és kizárólag LN rendezvényekre váltható(k) be. Amennyiben egy vásárlási tranzakcióban LN jegyek mellett más jegyek is találhatóak, úgy utalvány kizárólag LN jegyekre igényelhető. Egyéb korlátozás a rendezvények tekintetében nincs. A beváltási határidő után az utalvány nem váltható be, az értékére visszaváltás kezdeményezhető.

7. Az utalvány kibocsátási értéke

Az utalvány értéke megegyezik az eredeti belépőjegy értékével, ideértve minden, a belépőjegy névértékébe beleszámolt díjakat is. Ha pl. valaki 27.400 Ft-ért vásárolt jegyet, és a jegyen ez az összeg szerepel, akkor az utalvány értéke ezzel fog megegyezni. Mindaz, amit a jegy vásárlója a jegy árán felül, a jegytől elkülönülve fizetett (pl. szállítási- vagy tranzakciós díj), arra az utalvány nem terjed ki.

8. Az utalvány felhasználási értéke

Az utalvány egy alkalommal, egy vásárlási tranzakció keretében használható fel, névértéken, annak viszont nincs akadálya, hogy egy tranzakcióhoz több utalványt is fel lehessen használni. A beváltást szabályozó értékhatárok:

8.1. Abban az esetben, ha az új vásárlási tranzakció összege meghaladja az utalványok összértékét, a különbözetet a Jegytulajdonosnak ráfizetéssel rendeznie kell.

8.2. Amennyiben a vásárlási tranzakció értéke eléri az utalványok összértékének 80%-át, úgy az utalvány a vásárlási tranzakció kiegyenlítésére felhasználható, és a különbözetet a jegyvásárló visszakapja.

8.3. Amennyiben a vásárlási tranzakció értéke nem éri el az utalványok összértékének 80%-át, az utalvány a vásárlási tranzakció kiegyenlítésére nem használható.

--------------------
Példa: Péter rendelkezik két darab Santana jeggyel, összesen 70.000 forint értékben. A vásárláskor Péter fizetett további 900 forint tranzakciós díjat, így az eredeti vásárlás összértéke 70.900 forint. Péter nem akar részt venni az új dátummal meghirdetett Santana koncerten, így élni kíván az utalvánnyal, így igényel két darab utalványt, egyenként 35.000 forint értékben. Az utalványok Péter számára „kiállításra” kerülnek (azaz a továbbiakban az eredeti jegy azonosítóját és az utalványról kiállított számla sorszámát utalvány azonosítóként ismerjük el). Így Péternek 2022. december 31. előtt a következő lehetőségei vannak (a rendezvények példa rendezvények) az utalvány beváltására:

- Péter szeretne vásárolni két darab Celine Dion jegyet. Erre a vásárlása azonban az utalványt nem használhatja fel, mert a Celine Dion koncert nem LN rendezvény. 

- Péter szeretne vásárolni egy darab Lara Fabian jegyet, amelynek az értéke 9.900 forint. Ehhez a vásárláshoz azonban az utalványt nem használhatja fel, mert az utalvány értékének 80%-a nem éri el az új vásárlási tranzakció értékét.

- Péter szeretne vásárolni egy darab Pearl Jam jegyet, 32.000 forint értékben. Ehhez a vásárláshoz az egyik utalványát felhasználhatja, amely után 3.000 forint jegyár-visszatérítést is kap, illetve megtartja a második utalványát további vásárlásra. A vásárlásnál nem kell fizetnie tranzakciós díjat.

- Péter szeretne vásárolni két darab System of a Down jegyet, amelyek összértéke 65.000 forint. Ebben az esetben Péter fel tudja használni a 70.000 forint összértékű utalványait, és mivel utalvánnyal fizet, így nem kell megfizetnie a 900 forintos tranzakciós díjat, azaz a két jegy utáni tranzakcióért fizetendő tényleges összeg 65.000 forint. Péter megkapja a két SOAD jegyét, valamint kap egy részleges jegyár-visszatérítést, 5.000 forint értékben.

- Péter szeretne vásárolni két darab VIP Pearl Jam koncertjegyet, amelyek összértéke 120.000 forint. A vásárlási tranzakció részbeni kiegyenlítésére az utalványok teljes értékét felhasználhatja, valamint nem kell megfizetnie az új tranzakció 900 forintos díját sem, így a tranzakció az utalvány felhasználása mellett további 50.000 forint ráfizetéssel lebonyolítható.

Amennyiben Péter 2022. december 31-ig bezárólag nem kezdeményez érvényes vásárlási tranzakciót az utalványaival, úgy visszaváltást kérhet az utalványaira, a visszaváltás szabályai szerint.
--------------------

9. Az utalványos eljárási rend díjai

Az utalvány kiállítása és beváltása díjmentes. Az utalvány beváltásakor nem kerül továbbá felszámításra olyan tranzakciós- vagy kezelési költség sem, amely egyébként a jegy kiállításakor alkalmazandó, és nem képezi a jegyár részét.

10. Az utalvány formája

Az utalványról külön dokumentum nem kerül kiállításra, az eredeti jegy és az utalványról kiállított számla sorszáma együttesen szolgál utalványként, amelyen szereplő jegyazonosító és számlasorszám az utalvány egyedi azonosítójaként kerül nyilvántartásba. Az utalvány elfogadásáról és egyedi azonosítójáról az igénylőt a Funcode e-mail útján értesíti. 

11. Az utalvány igénylésének menete és az eljárási szabályok

11.1. BEJELENTÉS A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATBAN – az LN minden esetben közleményben tudatja a jegyvásárlókkal, hogy a Rendezvényt az eredeti időpontban nem lehet megtartani. Ezt az információt közzéteszi honlapján (www.livenation.hu). A jelen szabályzat hatályba lépését megelőzően már közzétett események szintén ezen a honlapon találhatók meg:

11.1.1. Eseményeinket érintő aktuális információk és változások címen (https://www.lntvglobal.com/hu/article/info/)

11.1.2. Híreink https://www.livenation.hu/news

Kizárólag az itt megjelenő közlemények minősülnek az LN nyilatkozatának, és csak ezen nyilatkozathoz fűződnek joghatások, fakadnak belőle jogok és kötelezettségek.

11.2. A JEGYVÁSÁRLÓK ÉRTESÍTÉSE – az LN 11.1pont szerinti közleménye alapján a Funcode emailben külön is tájékoztatja a jegyvásárlókat arról, hogy a Rendezvényt az eredeti időpontban nem lehet megtartani. Ebben az emailben kap tájékoztatást arról is a jegyvásárló, hogy az utalvány igényelhető, továbbá az utalvány elérhetőségére, illetve a jelen szabályzatra vonatkozó utaló linkről.

11.3. UTALVÁNY IGÉNYLÉSE – A jegyvásárló egy online igénylő kitöltésével jelzi a Funcode-nak, hogy az eredeti jegy helyett az utalványt kívánja igénybe venni. Az igénylőt elektronikusan kitöltve, jognyilatkozattal ellátva kell eljuttatni a Funcode részére. 

11.4. AZ UTALVÁNY ÉRVÉNYESÍTÉSE – A jegyforgalmazó elbírálja az utalvány iránti igényt, ennek során többek között ellenőrzi, hogy az utalványigénylés arra jogosulttól és időben érkezett-e, olyan esetre vonatkozik-e, amelyre a jelen szabályzat hatálya kiterjed, illetve megállapítja az utalvány értékét. Amennyiben a Funcode az utalványigénylés során a jelen szabályzatban nem említett körülmények miatt zárkózik el az érvényesítéstől, arról emailben értesíti a jegyvásárlót, aki ennek során 5 munkanapon belül köteles a hiányt pótolni, vagy az akadályt elhárítani. Az értesítésben csak olyan körülmény jelölhető meg, ami a jegyvásárlással vagy a rendezvénnyel kapcsolatban áll. Amennyiben a jegyvásárló ennek a megadott határidőn belül nem tud eleget tenni, úgy a Funcode az utalványt nem érvényesíti. Pozitív elbírálás esetén az utalványt nyilvántartásba veszi, az eredeti belépőjegyeket érvényteleníti, az eredetileg kiállított jegyről szóló számlát helyesbíti, valamint kiállítja az utalványról szóló számlát. FONTOS TUDNI, hogy az érvénytelenített jegyek a továbbiakban a rendezvény látogatására nem használhatók, az eredeti helyek, amennyiben a Rendezvény más időpontban megtartásra kerül, újra szabadon értékesíthetők. Az eredetileg megváltott koncertjegyek érvénytelenítésből eredően – amennyiben az a jelen szabályzat szerinti utalvány kiállításával összefüggésben, azzal együtt történik – sem az LN, sem a Funcode semmilyen felelősséget nem vállal. Az utalvány érvényesítését és adminisztrációba vételét a Funcode 10 (tíz) munkanapon belül elvégzi, és az eredményről tájékoztatja a Jegytulajdonost. Elsőbbséget élveznek az olyan igények, amelyek elbírálása szigorúbb határidőt igényel, beváltás miatt.

11.5. AZ UTALVÁNY KIÁLLÍTÁSA – A Funcode emailben értesíti a Jegytulajdonost az utalvány érvényesítéséről és kiállításáról, az utalvány egyedi azonosítójáról, illetve a jövőbeli beváltás teendőiről.

11.6. VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ KEZDEMÉNYEZÉSE UTALVÁNNYAL – Amennyiben a Funcode értesítette a jegyvásárlót az utalvány kiállításáról, a Jegytulajdonos egy új formanyomtatványon nyújthat be igényt az új vásárlásra. A formanyomtatvány és annak kitöltési útmutatója 2020. május 15-e után a www.funcode.hu oldalról tölthető le. Ezen a formanyomtatványon az utalvány sorszámán, a jegyvásárló személyes azonosító adatain kívül meg kell adni az igényelt új koncert (előadóművész) megnevezését, illetve az igényelt jegyek darabszámát, jegy-árkategóriánként. Az igénylőlapot aláírva, emailben kell eljuttatni a Funcode-nak, az igénylőn megjelölt email címre.

11.7. A VÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓ ELBÍRÁLÁSA, ELŐKÉSZÍTÉSE. A Funcode elvégzi a vásárlási igény elbírálását, ennek során első sorban meggyőződik az igény jogosságáról, az utalvány azonosítójának érvényességéről. Pozitív elbírálás esetén a Funcode összekészít egy vásárlási tranzakciót a kívánt jegyekkel. A vásárlási igény elbírálására adott határidő 5 munkanap, amely egyszer, további 5 munkanappal meghosszabbítható.

11.8. RÁFIZETÉS. Amennyiben a tranzakció további ráfizetést igényel, úgy a Funcode kiküld egy fizetési linket az összekészített tranzakcióhoz, amelyet az utalvány beváltójának 5 naptári napon belül ki kell fizetnie. FIGYELEM, a fizetési link 5 naptári napon belül elévül, ezt követően a fizetés már nem teljesíthető, ebben az esetben – amennyiben a látogatni kívánt rendezvény időpontjáig még több mint 30 nap van - új link igényelhető a Funcode-tól. Amennyiben a link elévül, és másik link már nem küldhető, az utalvány az adott Rendezvényre nem váltható be.

11.9. JEGYKIÁLLÍTÁS. Amennyiben ráfizetés nem szükséges, vagy a ráfizetés sikeres, a Funcode kiállítja a belépőjegyeket, és emailben tájékoztatja a vásárlót a letölthetőségről és kinyomtathatóságról.

11.10. RÉSZVISSZAFIZETÉS. Amennyiben az új tranzakció után részleges visszafizetésre van szükség, arról a Funcode külön értesíti a tranzakció tulajdonosát, illetve egyeztet a visszafizetés módjáról.

12. Egyéb tudnivalók

12.1. Az utalvánnyal, annak érvényesítésével, kiállításával összefüggésben új tranzakciós díjakat a Funcode nem számít fel, és ilyet a jegyvásárlónak nem kell fizetnie, hiszen ezt a vásárló egyszer már megfizette, és mint egyszer már végbement szolgáltatásról, utalványt sem állít ki a Funcode róla.

12.2. Amennyiben a jegyvásárló által választott koncert nem egy korábbi koncert későbbi időpontban való megtartásának, hanem egy újonnan meghirdetett rendezvénynek minősül, akkor erre a rendezvényre az utalvánnyal történő vásárlás lehetőségét az LN garantálja, a jegyvásárló által igényelt jegy-árkategóriában, az értékesítés kezdetétől számított legkésőbb harmincadik napig, még abban az esetben is, ha egyébként a jegyek a nagyközönség számára már nem elérhetők. Amennyiben a koncert egy korábbi koncert későbbi időpontban való megtartásának minősül, mind az LN, mind pedig a Funcode törekszik arra, hogy az utalvány tulajdonosa az új dátum előtti legkésőbb 30. napig jegyhez juthasson.

12.3. Az érvényesített és kiállított utalvány nem névre szól, így az korlátozás nélkül átruházható harmadik személyre, akit az utalvány ellenében mindazon jogok megilletnek (ideértve a 8.2 pont szerinti részleges jegyár-visszatérítést is), mint a jegy eredeti birtokosát. Ezzel az utalvány forgalomképessé válik, és könnyebben használható fel, akár mások számára is.

12.4. Jelen szabályzat 2020. május 7. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A visszavonás a már bejelentett igényeket, a már a kiállított utalványok érvényességét vagy az utalványok beváltását nem érinti.

12.5. Jelen szabályzat az LN saját rendelkezéseit tartalmazza, melynek alkalmazása során a Funcode technikai lebonyolítóként és ügyfélszolgálati kapcsolati pontként jár el. Ennek alapján a jelen szabályzattal kapcsolatban felmerülő panaszokat, észrevételeket és kifogásokat a jegyvásárló közvetlenül az LN-nel szemben érvényesítheti, akkor is, ha beadványát a Funcode-nak juttatja el. Ez a rendelkezés azonban nem akadálya annak, hogy a Funcode a panaszt saját hatáskörében, de az LN utasításai alapján bírálja el, különös tekintettel azokra az esetekre, melyek a jelen szabályzatban a Funcode feladatát állapítják meg. Amennyiben a jegyvásárló a Funcode válaszát nem fogadja el, a Funcode a panaszt haladéktalanul továbbítja az LN-nek.

12.6. A jelen szabályzat léte vagy annak rendelkezései semmiképp sem értelemezhetők úgy, hogy az LN az Eredeti időpontban megtartásra nem került rendezvények esetében bármilyen jogot vagy követelést, amelyek e rendezvényekre szóló jegyek visszaváltására irányulnak, elismerné, azok jogszerűségét vagy jogosságát, megalapozottságát elfogadná. A szabályzat nem jelent sem egyoldalú kötelezettségvállalást, sem szerződéses nyilatkozatot vagy ajánlattételt a jegyek visszaváltására, a szabályzat alapján visszaváltás jogszerűen nem kezdeményezhető és nem követelhető.

12.7. Tekintettel a várható, de előre nem látható gyors és előzetes bejelentés nélküli jogszabályi háttér változtatásokra, különös tekintettel a válsághelyzet kezelésére hozott kormányrendeletekre, annak érdekében, hogy a jelen szabályzat bevezetőjében részletezett utalványos cél megvalósuljon, valamint, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és kormányrendeleteknek, LN jogosult jelen szabályzatot azonnali hatállyal, egyéni értesítések nélkül, de nyilvánosan publikálva egyoldalúan módosítani.

Vissza a tetejére