Wybierz język
Szukaj

Zagraj przed Bokassa!

Autor: Live Nation Polska / November 08, 2019

Regulamin konkursu "Konkurs na support zespołu Bokassa"               Data: 08-11-19
§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu "Konkurs na support zespołu Bokassa" (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”).

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.

7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

8. Aby wziąć udział w konkursie, oprócz spełnienia warunków wymienionych poniżej, należy wysłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage Live Nation Polska zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko - ‘Ja, IMIĘ I NAZWISKO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu "Konkurs na support zespołu Bokassa”. Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego przekazania zasad dotyczących występu na koncercie. Dane będą przetwarzane od dnia zgłoszenia do konkursu do dnia koncertu.


§ 2 Słownik pojęć
1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.

2. „Nagroda”: możliwość występu jako support na koncercie zespołu Bokassa 25.11.2019 w klubie Hybrydy (ul. Złota 7/9, 00-019 Warszawa)
§ 3 Zasady Konkursu
1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 8.11.2019 r., o godzinie 12:00:00 CET i kończy się dnia 14.11.2019 r., o godzinie 12:00 CET.

3. Organizator stworzy ankietę na wydarzeniu koncertu na Facebooku.

4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez członków zespołu Bokassa.

5. Organizator przekaże zwycięzcy informację o wygranej.


§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1.Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić swoja kandydaturę poprzez wpisanie nazwy swojego zespołu do ankiety stworzonej na wydarzeniu koncertu (Bokassa Official Event, Hybrydy, 25.11.2019) oraz dodanie w komentarzu linków do strony/fanpage’a zespołu i linków do muzyki

2. Zamieszczony komentarz nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

3. Spośród trzech zespołów, które otrzymają najwięcej głosów w ankiecie, zespół Bokassa wyłoni zwycięzcę, który zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej o zasadach supportowania zespołu na koncercie.

4. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

Wróć na górę