Wybierz język
Szukaj

Wygraj spotkanie z Lost Frequencies!

Autor: Live Nation Polska / March 04, 2020

Regulamin konkursu "Wygraj Meet&Greet z Lost Frequenices"                Data: 04-03-20

§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu "Wygraj Meet&Greet z Lost Frequenices" (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”).

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.

7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

8. Aby wziąć udział w konkursie, oprócz spełnienia warunków wymienionych poniżej, należy wysłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage Live Nation Polska zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko - ‘Ja, IMIĘ I NAZWISKO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu " Wygraj Meet&Greet z Lost Frequenices. Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego przekazania zasad dotyczących występu na koncercie. Dane będą przetwarzane od dnia zgłoszenia do konkursu do dnia koncertu.


§ 2 Słownik pojęć
1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.

2. „Nagroda”: podwójne zaproszenie meet & greet z puli trzech na koncert Lost Frequencies w Poznaniu, Hala Nr2 MTP, 6 marca 2020 roku oraz podwójne zaproszenie meet & greet z puli trzech na koncert Lost Frequencies w Warszawie, Klub Stodoła, 7 marca 2020 roku.

§ 3 Zasady Konkursu
1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 4.03.2020 r., o godzinie 12:00:00 CET i kończy się dnia 5.03.2020 r., o godzinie 12:00 CET.

3. Organizator opublikuje 1 pytanie konkursowe na dwóch wydarzeniach na platformie Facebook.
§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zakupionego biletu na koncert Lost Frequencies w Poznaniu Hala Nr2 MTP, 6 marca 2020 roku lub biletu na koncert Lost Frequencies w Warszawie, Klub Stodoła, 7 marca 2020 roku

2. By wziąć udział w Konkursie, należy w serwisie Facebook na wydarzeniu Lost Frequencies Live at Hala Nr2 MTP Poznan lub Lost Frequencies Live at Klub Stodola Warsaw, w komentarzu pod konkursowym postem odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać?”

3. Treść wiadomości nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

4. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej, o możliwościach i zasadach odbioru nagrody.

5. W konkursie zostanie wyłonionych sześciu zwycięzców. Decyzja o wyborze Zwycięzców, podejmowana jest przez Jury, które w ocenie bierze pod uwagę oryginalność i kreatywność odpowiedzi. Autorzy wyłonionych zgłoszeń zostaną poinformowani o zwycięstwie poprzez prywatną wiadomość na portalu Facebook.

Kup Bilet
Wróć na górę