Wybierz język
Szukaj

Regulamin konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Hot Wheels Monster Trucks Live"

Autor: Live Nation Polska / January 03, 2020

Regulamin konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Hot Wheels Monster Trucks Live"     Data: 03-01-19

§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Hot Wheels Monster Trucks Live" (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”).
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.
3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany
z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku
z realizacją Konkursu.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).
6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe
w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.
7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

8. Aby wziąć udział w konkursie, oprócz spełnienia warunków wymienionych poniżej, należy wysłać Organizatorowi
w wiadomości prywatnej na fanpage Live Nation Polska zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko - ‘Ja, IMIĘ I NAZWISKO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu "Wygraj podwójne zaproszenie na Hot Wheels Monster Trucks Live" ’. Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego doręczenia mu nagrody. Dane będą przetwarzane od dnia zgłoszenia do konkursu do dnia koncertu. 


§ 2 Słownik pojęć
1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.

2. „Nagroda”: podwójny bilet na pokaz Hot Wheels Monster Trucks Live w piątek 10.01.2020 r. o godz. 18:30.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.01.2020 r., o godzinie 10:00:00 CET i kończy się dnia 06.01.2020 r., o godzinie 18:00 CET.

3. Organizator opublikuje 1 zadanie konkursowe.
§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu na post na Facebooku wstawić jedno zdjęcie, na którym Uczestnik pokazuje jak wielkim jest fanem motoryzacji.
2. Zamieszczony komentarz i zdjęcie nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
3. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej, o możliwościach i zasadach odbioru nagrody. Organizator również poinformuje zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Facebooku.

4. W konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.

lub kup bilet ;)
Wróć na górę