Wybierz język
Szukaj

Regulamin konkursu Jack Harlow

Autor: Live Nation Polska / November 17, 2022

Regulamin konkursu "Konkurs Jack Harlow" Data: 17.11.2022 r.

 

 • 1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursupod nazwą „Konkurs Jack Harlow” (dalej „Konkurs”) jest Live Nation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-654), ul. Wyględowska 10/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 5213300869 (dalej „Organizator”).

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:LiveNation.pl.

 2. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, za pośrednictwem których Konkurs jest komunikowany, a serwisy te nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem Facebook/Instagrama prowadzonych przez Organizatora zwanych dalej: „Serwisami". Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą zbierane za pośrednictwem Serwisów na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Godziny podane w Regulaminie odnoszą się do aktualnego czasu lokalnego w Polsce.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej: „Uczestnikami", mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 10. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę w Konkursie jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.
 11. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz do chwili doręczenia uczestnikowi nagrody o ile nie wyrazi on zgody na ich dalsze przetwarzanie w związku z otrzymaniem nagrody.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu (za datę zakończenia Konkursu uznaje się 18.11.2022 r. godz. 12:00). Reklamacje należy składać na adres e-mail: info@livenation.pl lub na adres Organizatora: Live Nation sp. z o.o., ul. Wyględowska 10/23, 02-654 Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody. Reklamacje należy składać na adres e-mail: info@livenation.pl lub na adres Organizatora: Live Nation sp. z o.o., ul. Wyględowska 10/23, 02-654 Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji.
 14. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem Konkursu.
 15. Nagrody w Konkursie objęte są zwolnieniem od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).
 16. Nagrody w Konkursie nie podlegają̨ wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inne nagrody rzeczowe.
 17. Nagrody w Konkursie nie podlegają̨ odsprzedaży i nie podlegają wymianie na gotówkę.
 18. Dokonując zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz akceptuje wszystkie zasady Konkursu, określone w Regulaminie.

 • 2 Słownik pojęć
  1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.
 1. „Nagroda” - dwa bilety na koncert Jacka Harlowa, 18.11.2022 w Warszawie w klubie Stodoła;
 • 3 Zasady Konkursu

 1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.11.2022 r., o godzinie 16:00 i kończy się dnia 18.11.2022 r. o godz. 12:00.
 3. Organizator opublikuje 1 zadanie Konkursowe.
 4. Zgłoszenia Konkursowe, niespełniające warunków regulaminu, nie będą̨ brały udziału w Konkursie.
 5. Za moment zgłoszenia do Konkursu uznaje się moment opublikowania komentarza z odpowiedzią.

 • 4 Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć na zadanie Konkursowe umieszczone na Facebooku/Instagramie Organizatora poprzez opublikowanie komentarza z odpowiedzią.

 

 1. Lista nagród zawarta jest w 2 ust. 2 Regulaminu.

 

 1. Udzielenie odpowiedzi na pytanie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych określonych w 1 ust 12. niniejszego regulaminu.Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego doręczenia mu nagrody o ile co innego nie wynika z udzielonej zgody na ich przetwarzanie.

 

 1. Uczestnicy Konkursu nie mogą w zgłoszeniu zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste, tj. w szczególności tekstów obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię; odpowiedzi nie mogą zawierać treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt; nie mogą zawierać przekazów obscenicznych, godzących w uczucia religijne ani zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu. W zgłoszeniu nie można zamieszczać utworów cudzego autorstwa (w tym grafik, zdjęć, rysunków, komentarzy ani wypowiedzi innych osób ani firm) ani wizerunków osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania Nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany w dniu 18.11.2022 do godz. 14:00 w wiadomości na Facebooku/Instagramie o możliwościach i zasadach odbioru nagrody.

 

 1. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.

 

 1. Jeżeli data i/lub miejsce koncertu zostaną zmienione, Nagroda będzie aktualna w nowym terminie/miejscu koncertu. W przypadku odwołania koncertu z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda traci ważność bez możliwości wymiany jej na inną lub zwrotu jej równowartości.

 

 1. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest wybór najciekawszych odpowiedzi, które podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej, do której należeć będzie podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze Zwycięzcy. Komisja Konkursowa czuwać będzie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością przesłanych odpowiedzi. Komisja Konkursowa złożona będzie z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, ze wskazaniem Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanej mu Nagrody.
Wróć na górę