Wybierz język
Szukaj

Regulamin konkursu "FLUME"

Autor: Live Nation Polska / October 22, 2019

Regulamin konkursu "Konkurs dla fanów FLUME"               Data: 22-10-19
§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu "Konkurs dla fanów FLUME"  (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”). 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl. 3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator. 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu. 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.). 6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród. 7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

 1. Aby wziąć udział w konkursie, oprócz spełnienia warunków wymienionych poniżej, należy wysłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Instagramie LiveNationPoland zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko - ‘Ja, IMIĘ I NAZWISKO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu "Konkurs dla fanów FLUME" Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego doręczenia mu nagrody. Dane będą przetwarzane od dnia zgłoszenia do konkursu do dnia koncertu.

 • 2 Słownik pojęć
  1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.
 1. „Nagroda”: jedno podwójne zaproszenie meet & greet z puli czterech na koncert Fluma w Warszawie, COS Torwar, 28 października 2019.
  § 3 Zasady Konkursu
  1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.10.2019 r., o godzinie 15:00:00 CET i kończy się dnia 25.10.2019 r., o godzinie 12:00:00 CET.
 3. Organizator opublikuje 1 zadanie konkursowe.
  § 4 Zasady udziału w Konkursie
  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zakupionego biletu na koncert Fluma w Warszawie, COS Torwar, 28 października 2019.
  2. By wziąć udział w Konkursie, należy w serwisie Instagram udostępnić post z dźwiękiem – beatem przygotowanym przez uczestnika w programie muzycznym. Organizator nie ma wymagań dotyczących programu do tworzenia muzyki i długości utworu w poście uczestnika. Post należy oznaczyć wymaganymi tagami #meetflumepl @livenationpoland oraz oznaczając osobę towarzyszącą która również zobowiązana jest posiadać bilet.
 4. Zamieszczona treść nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
 5. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej, możliwościach i zasadach odbioru nagrody Organizator również poinformuje zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Instagramie.
 6. W konkursie zostanie wyłonionych dziesięciu zwycięzców. Decyzja o wyborze Zwycięzców, podejmowana jest przez Jury, które w ocenie bierze pod uwagę oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne zgłoszonych prac. Autorzy wyłonionych zgłoszeń zostaną poinformowani o zwycięstwie poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram, a ich prace opublikowane zostaną dzień po zakończeniu konkursu tj. 25.10.2019 na tzw. stories livenationpoland
Kup Bilet
Wróć na górę