Wybierz język
Szukaj

Mötley Crüe | VIP

Autor: Live Nation Polska / October 25, 2022

Organizator pakietów VIP: Please & Thank You  help@please.co

VIP packages organiser: Please & Thank You  help@please.co

(VIP1) - Pakiet VIP "Kickstart"

-Jeden bilet na koncert z najwyższej kategorii cenowej na płycie w pierwszych pięciu (5) rzędach

-Indywidualne zdjęcie z członkami zespołu

-Jedna pamiątkowa litografia Mötley Crüe

-Voucher o wartości 230 Euro - do wykorzystania w sklepie internetowym  Mötley Crüe

-Ekskluzywna pamiątka Mötley Crüe

-Jeden pamiątkowy zestaw przypinek Mötley Crüe

-Pamiątkowy laminat VIP i smycz

 

(VIP2) - Pakiet VIP "Feelgood" Merchandise

-Jeden bilet na koncert z najwyższej kategorii cenowej

-Voucher o wartości 75 Euro - do wykorzystania w sklepie internetowym  Mötley Crüe

 

(VIP3) - Pakiet VIP "Live Wire"

-Jeden bilet na koncert z drugiej kategorii cenowej

-Voucher o wartości 75 Euro - do wykorzystania w sklepie internetowym  Mötley Crüe

 

 

Szczegóły pakietu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. NIE ma możliwości PRZEKAZANIA pakietów VIP; ŻADNE ZMIANY NAZWISKA nie będą dozwolone w żadnych okolicznościach; BRAK MOŻLIOWŚCI ZWROTU lub WYMIANY; zakup jest ostateczny. Na 2-3 dni przed datą wydarzenia otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi Twojego pakietu VIP. Ekskluzywne pamiątki VIP zostaną wysłane bezpośrednio na adres podany w Twoim zamówieniu. Nie ma gwarancji, że pamiątki VIP dotrą do Ciebie przed datą koncertu. Należy pamiętać, że ta oferta nie dotyczy biletów zakupionych z drugiej ręki. Uczestnicząc w jakimkolwiek wydarzeniu z Mötley Crüe, niniejszym zgadzasz się, na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażasz zgodę na użycie Twojego wizerunku i głosu w dowolnych mediach, znanych obecnie lub tych które zostaną wynalezione w przyszłości, na całym świecie w dowolnym celu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zakupu biletu, skontaktuj się z punktem sprzedaży. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące elementów pakietu VIP, skontaktuj się z Please & Thank You  help@please.co

RELEASE: Zwalniasz i zobowiązujesz się nie pociągać do odpowiedzialności Mötley Crüe i jej odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników i agentów ("Zwolnione strony") ze wszelkich roszczeń (znanych i nieznanych), zobowiązań, powstałych obrażeń, śmierci, utracie i / lub szkodom wszelkiego rodzaju wynikającym z uczestnictwa w Pakiecie VIP i / lub meet & greet,  lub przyjęcia, posiadania, użytkowania lub niewłaściwego użycia pakietu lub jakichkolwiek powiązanych nagród. Jako uczestnik przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem Pakietu VIP lub jego niewłaściwym wykorzystaniem, a także powiązanych z nim nagród i zgadzasz się, że Zwolnione Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, szkody, śmierć, koszty lub wydatki.

(VIP1) - “Kickstart” VIP Package  

-One P1 Concert Ticket in the First Five (5) Rows

-Individual Photograph with members of the band

-One Commemorative Mötley Crüe Lithograph

-Merchandise Voucher worth 230 Euro - Redeemable in the Mötley Crüe

Online Store

-Exclusive Mötley Crüe Merchandise Item

-One Commemorative Mötley Crüe Pin Set

-Commemorative VIP Laminate & Lanyard

 

(VIP2) - “Feelgood” Merchandise VIP Package

-One P1 Concert Ticket

-Merchandise Voucher worth 75.00 Euro - Redeemable in the Mötley Crüe Online Store

 

(VIP3) - “Live Wire” Merchandise VIP Package  

-One P2 Concert Ticket

-Merchandise Voucher worth 75.00 Euro - Redeemable in the Mötley Crüe Online Store

 

 

Package details subject to change without notice. All VIP packages are NON-TRANSFERABLE; NO NAME CHANGES will be permitted under any circumstances; NO REFUNDS or EXCHANGES; all sales are final. You will receive an email 2-3 days prior to the performance date with instructions for your VIP Experience. Exclusive VIP merchandise items will be shipped directly to the address you provide with your order. The merchandise is not guaranteed to arrive before your show date. Please note this offer is not valid for tickets purchased via Fan to Fan Resale. By participating in any event with Mötley Crüe, you hereby agree that your name, photographic and/or video image, and voice may be used in any media, whether now known or hereafter invented, throughout the world for any purpose whatsoever. If you have any questions regarding your ticket purchase, please contact the box office. If you have any questions regarding the elements in your VIP package, please contact Please & Thank You at help@please.co

RELEASE: You release, and agree to indemnify and hold harmless, Mötley Crüe, and its respective members, officers, directors, employees and agents (the "Released Parties") from and against all claims (known and unknown), liabilities, injuries, death, loss and/or damages of any kind arising from your participation in the VIP Package and/or meet & greet, or the acceptance, possession or use or misuse of the package or any related prizes. You assume all risks associated with the VIP Package or use or misuse of any related prizes, and you agree that the Released Parties will not be responsible or liable for any injury, harm, death, damages, costs or expenses.

Wróć na górę