Wybierz język
Szukaj

Lil Xan- wygraj konkurs!

Autor: Live Nation Polska / January 24, 2019

POBIERZ SETLISTE

1 Zasady ogólne 1. Organizatorem konkursu „#mydreamsetlistLX” (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”).  2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.  3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.  5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).  6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.  7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych. 8. Aby wziąć udział w konkursie, oprócz spełnienia warunków wymienionych poniżej, należy wysłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage/profilu Instagram Live Nation Polska zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko - ‘Ja, IMIĘ I NAZWISKO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu "Konkurs Lil Xan.’’. Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego doręczenia mu nagrody. Dane będą przetwarzane od dnia zgłoszenia do konkursu do dnia koncertu.

2 Słownik pojęć 1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.  2. „Nagroda”: dwa podwójne zaproszenie na koncert Lil Xan (09.03 klub Stodoła, Warszawa) + 2 plakaty; 10 plakatów jako nagroda-wyróżnienie

3 Zasady Konkursu 1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.  2. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.01.2019 r., o godzinie 15:00:00 CET i kończy się dnia 03.02.2019 r., o godzinie 15:00 CET.  4. Organizator wyłoni 2 zwycięzców oraz 10 osób, które otrzymają nagrodę-wyróżnienie.

4 Zasady udziału w Konkursie 1.Aby wziąć udział w Konkursie, należy na grafice dostępnej na kanałach Live Nation ułożyć setlistę marzeń, którą chcielibyście usłyszeć na koncercie Lil Xan w Warszawie. Grafikę z setlistą należy opublikować na swoim profilu na Instagramie z hashtagami #mydreamsetlistLX oraz #livenationpoland oraz oznaczyć osobę, którą chcielibyście zabrać ze sobą na koncert. Setlista może się składać z max. 10 utworów (mile widziane propozycje coverów) 2. Zamieszczony materiał nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.  3. Organizator również poinformuje zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Instagramie o możliwościach i zasadach odbioru nagrody


 

Kup Bilet
Wróć na górę