Wybierz język
Szukaj

Lamb- wygraj Meet & Greet

Autor: Live Nation Polska / November 13, 2019

Regulamin konkursu "Konkurs dla fanów Lamb"               Data: 13-11-19
§1 Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu "Konkurs dla fanów LAMB" (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”).

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.

7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

8. Aby wziąć udział w konkursie, oprócz spełnienia warunków wymienionych poniżej, należy wysłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na facebook’u LiveNationPoland zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko - ‘Ja, IMIĘ I NAZWISKO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu "Konkurs dla fanów Lamb". Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego doręczenia mu nagrody. Dane będą przetwarzane od dnia zgłoszenia do konkursu do dnia koncertu.


§ 2 Słownik pojęć
1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.

2. „Nagroda”: podwójne zaproszenie meet & greet z puli dwóch na spotkanie z Lamb we Wrocławiu, CK A2, 20 listopada 2019 roku oraz podwójne zaproszenie meet & greet z puli dwóch na spotkanie z Lamb w Warszawie, Klub Stodoła, 21 listopada 2019 roku.

§ 3 Zasady Konkursu
1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.11.2019 r., o godzinie 19:00:00 CET i kończy się dnia 17.11.2019 r., o godzinie 19:00:00 CET.
§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zakupionych biletów na koncert Lamb we Wrocławiu lub biletów na koncert Lamb w Warszawie

2. By wziąć udział w Konkursie, należy w serwisie Facebook na fanpage LiveNationPolska, poprzez wiadomość prywatną odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy wybrać?”

3. Treść wiadomości nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.

4. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej, możliwościach i zasadach odbioru nagrody Organizator również poinformuje zwycięzcę w wiadomości prywatnej na Instagramie.

5. W konkursie zostanie wyłonionych czterech zwycięzców. Decyzja o wyborze Zwycięzców, podejmowana jest przez Jury, które w ocenie bierze pod uwagę oryginalność i kreatywność odpowiedzi. Autorzy wyłonionych zgłoszeń zostaną poinformowani o zwycięstwie poprzez prywatną wiadomość na portalu Facebook.

Wróć na górę