Wybierz język
Szukaj

Harry Styles- konkurs

Autor: Live Nation Polska / June 17, 2020

Wygraj dwa bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Krakowie!

Zadanie: 

Stwórz dzieło nawiązujące do polskiego koncertu Artysty zainspirowane arbuzem! 

Osoba, która wykażę się największą kreatywnością wygra dwa bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Krakowie. Zdjęcia/filmiki umieść w komentarzu pod postem konkursowym-> link

Na zgłoszenia czekamy do piątku (19.06.2020) do godz. 12:00. 

WAŻNE! Zapoznaj się z regulaminem konkursu 👇

Regulamin konkursu "Harry Styles „Watermelon Sugar”                Data: 17-06-20


§1 Zasady ogólne

1. Organizatorem konkursu „Harry Styles Watermelon Sugar„ (dalej „Konkurs”) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216013, NIP: 521-330-0869 (dalej „Organizator”).

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LiveNation.pl.

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest Organizator.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

6. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie jak i wysyłkę nagród.

7. Organizator jest podmiotem, który wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.

8. Aby wziąć udział w konkursie, oprócz spełnienia warunków wymienionych poniżej, należy wysłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage Live Nation Polska zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. Imię i Nazwisko - ‘Ja, IMIĘ I NAZWISKO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu „Harry Styles Watermelon Sugar”. Dane zostaną wykorzystane do wyłonienia zwycięzcy i prawidłowego przekazania zasad dotyczących występu na koncercie. Dane będą przetwarzane od dnia zgłoszenia do konkursu do dnia koncertu.


§ 2 Słownik pojęć

1. „Uczestnik” – osoba przesyłająca swoje zgłoszenie w Konkursie.

2. „Nagroda”: 2 bilety na koncert Harry’ego Styles w TAURON Arenie Kraków, 25.02.2021

§ 3 Zasady Konkursu
1. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.06.2020 r., o godzinie 16:00:00 CEST i kończy się dnia 19.06.2020 r., o godzinie 12:00 CET.

3. Organizator opublikuje jedno zadanie konkursowe na stronie https://www.lntvglobal.com/pl/

4. Zdjęcie/tekst/filmik należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym z dnia 17.06.2020 umieszczonym na fanpage’u Live Nation Polska https://www.facebook.com/LiveNationPL
§ 4 Zasady udziału w Konkursie
1.Aby wziąć udział w Konkursie, należy wysłać zdjęcie/filmik/tekst nawiązujący do koncertu Harry’ego Stylesa w Polsce zainspirowany arbuzem.

3. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej o wygranej i zasadach odbioru nagrody.

4. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

Live Nation Polska FB
Wróć na górę